शेतकऱ्यांसाठी महत्वाचा GR, सातबारा वरील भोगवटा दार 2 चे बदल करण्यास मंजुरी || Update satbara utara

शेतकऱ्यांसाठी महत्वाचा GR

 सातबारा वरील भोगवटा दार 2 भोगवटा दार 1 मध्ये बदल करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे 

आणि असे आदेश 

28 जानेवारी 2021 देण्यात आले आहेत