कृषी योजना साठी करा ही कागदपत्र अपलोड | Mahadbt lottery 2024

कृषी योजना साठी करा ही कागदपत्र अपलोड 

Mahadbt lottery 2024कांदा चाळ

 1. तलाठी सही किंवा डिजिटल स्वाक्षरी असलेला अद्ययावत 7/12 
 2. तलाठी सही किंवा डिजिटल स्वाक्षरी असलेला अद्ययावत 8 अ
 3. DPR (प्रपत्र 2 हमीपत्र) (प्रपत्र 4 बंधपत्र)
 4. वैध जात प्रमाणपत्र (अनु. जाती/अनु. जमाती शेतकन्यांसाठी)
 5. 7/12 वर कांदा पिकाची नोंद नसेल तर कांदा पिकाचे स्वयंघोषित पेरा प्रमाणपत्र
 6. सामाईक क्षेत्र असल्यास इतर खातेदारांचे संमतीपत्र

प्लास्टिक मल्चिंग

 1. तलाठी सही किंवा डिजिटल स्वाक्षरी असलेला अद्ययावत 7/12
 2. तलाठी सही किंवा डिजिटल स्वाक्षरी असलेला अद्ययावत 8 अ
 3. 7/12 वर फलोत्पादन पिकाची नोंद नसेल तर फलोत्पादन पिकाचे स्वयंघोषित पेरा प्रमाणपत्र
 4. चतुःसीमा नकाशा
 5. वैध जात प्रमाणपत्र (अनु. जाती/ अनु. जमाती शेतकऱ्यांसाठी) 
 6. सामाईक क्षेत्र असल्यास इतर खातेदारांचे संमतीपत्र 

हरितगृह / शेडनेटगृह

 1. तलाठी सही किंवा डिजिटल स्वाक्षरी असलेला अद्ययावत 7/12
 2. तलाठी सही किंवा डिजिटल स्वाक्षरी असलेला अद्ययावत 8 अ
 3. विहित नमुन्यातील हमीपत्र (प्रपत्र 1)
 4. विहित नमुन्यातील बंधपत्र (प्रपत्र 2)
 5. चतुःसीमा नकाशा
 6. वैध जात प्रमाणपत्र (अनु. जाती/अनु. जमाती शेतकन्यांसाठी)
 7. सामाईक क्षेत्र असल्यास इतर खातेदारांचे संमतीपत्र

कृषि यांत्रिकीकरण

 1. तलाठी सही किंवा डिजिटल स्वाक्षरी असलेला अद्ययावत 7/12
 2. तलाठी सही किंवा डिजिटल स्वाक्षरी असलेला अद्ययावत 8 अ
 3. मंजूर यंत्र/आजाराचे कोटेशन
 4. मान्यता प्राप्त संस्थेचा वैध टेस्ट रिपोर्ट
 5. Tractor चलित औजारासाठी RC
 6. प्रमाणपत्र (अनु. जाती/ अनु. जमाती शेतकऱ्यांसाठी)
 7. सामाईक क्षेत्र असल्यास इतर खातेदारांचे संमतीपत्र

📍 केंद्र शासनाच्या यादीत समाविष्ट असलेल्या पावर टिलर व tractor ला च अनुदान देय राहील. त्या व्यतिरिक्त इतर कोणत्याही पावर टिलर व tractor ला पूर्वसंमती देण्यात येणार नाही

📍 पूर्वसंमती पूर्वी खरेदी करण्यात आलेल्या यंत्र/औजाराला अनुदान देय राहणार नाही

📍 औजारे बँकेसाठी खरेदी करावयाच्या सर्व यंत्र / औजारांचे कोटेशन व वैध टेस्ट रिपोर्ट अपलोड करणे आवश्यक आहे

क्षेत्र विस्तार (Dragon Fruit)

 1. तलाठी सही किंवा डिजिटल स्वाक्षरी असलेला अद्ययावत 7/12
 2. तलाठी सही किंवा डिजिटल स्वाक्षरी असलेला अद्ययावत 8 अ
 3. विहित नमुन्यात हमीपत्र
 4. अंदाजपत्रक
 5. स्थळदर्शक नकाशा चतुःसीमा
 6. वैध जात प्रमाणपत्र (अनु. जाती/ अनु. जमाती शेतकऱ्यांसाठी)
 7. सामाईक क्षेत्र असल्यास इतर खातेदारांचे संमतीपत्र

ठिबक / तुषार / PVC पाईप

 1. तलाठी सही किंवा डिजिटल स्वाक्षरी असलेला अद्ययावत 7/12
 2. तलाठी सही किंवा डिजिटल स्वाक्षरी असलेला अद्ययावत 8 अ सामाईक क्षेत्र असल्यास इतर खातेदारांचे संमतीपत्र (परिशिष्ट 19)
 3. 7/12 उताऱ्यावर सिंचनाच्या सुविधेबाबतची नोंद नसल्यास विहीर, शेततळे इत्यादी सिंचन सुविधा असल्याबाबत स्वयंघोषणा पत्र
 4. वैध जात प्रमाणपत्र (अनु. जाती/अनु. जमाती शेतकऱ्यांसाठी)
 5. मंजूर घटकाचे कोटेशन

पंपसंच (ISI/BEE labeled with Minimum 4 Star rated)

 1. तलाठी सही किंवा डिजिटल स्वाक्षरी असलेला अद्ययावत 7/12
 2. तलाठी सही किंवा डिजिटल स्वाक्षरी असलेला अद्ययावत 8 अ
 3. मंजूर घटकाचा टेस्ट रिपोर्ट
 4. सामाईक क्षेत्र असल्यास इतर खातेदारांचे संमतीपत्र
 5. 7/12 उताऱ्यावर सिंचनाच्या सुविधेबाबतची नोंद नसल्यास विहीर, शेततळे इत्यादी बाबत स्वयंघोषणा पत्र
 6. वैध जात प्रमाणपत्र (अनु. जाती/ अनु. जमाती शेतकऱ्यांसाठी)

वैयक्तिक शेततळे अस्तरीकरण

 1. विहित नमुन्यातील हमीपत्र 3
 2. तलाठी सही किंवा डिजिटल स्वाक्षरी असलेला अद्ययावत 7/12 
 3. तलाठी सही किंवा डिजिटल स्वाक्षरी असलेला अद्ययावत 8 अ
 4. वैध जात प्रमा णपत्र (अनु. जाती/अनु. जमाती शेतकऱ्यांसाठी) 
 5. सामाईक क्षेत्र असल्यास इतर खातेदारांचे संमतीपत्र

 भाजीपाला रोपवाटिका

 1. तलाठी सही किंवा डिजिटल स्वाक्षरी असलेला अद्ययावत 7/12
 2. तलाठी सही किंवा डिजिटल स्वाक्षरी असलेला अद्ययावत 8 अ
 3. स्थळदर्शक नकाशा
 4. चतुःसीमा
 5. विहित नमुन्यातील हमीपत्र
 6. वैध जात प्रमाणपत्र (अनु. जाती/अनु. जमाती शेतकऱ्यांसाठी)

वैयक्तिक शेततळे (NFSM/MTS)

 1. तलाठी सही किंवा डिजिटल स्वाक्षरी असलेला अद्ययावत 7/12
 2. तलाठी सही किंवा डिजिटल स्वाक्षरी असलेला अद्ययावत 8 अ
 3. स्थळदर्शक नकाशा
 4. चतुःसीमा
 5. वैध जात प्रमाणपत्र (अनु. जाती/ अनु. जमाती शेतकऱ्यांसाठी)
 6. शेतकऱ्यांकडे त्याच्या नावावर किमान 0.60 हे. जमीन असणे आवश्यक आहे.