अपत्याबाबत स्वयंघोषणापत्र | APATYA PRAMANPATRA

अपत्याबाबत स्वयंघोषणापत्र

 

मी.                                                वय              वर्ष

राहणार                      आधार कार्ड क्रमांक                      व्यवसाय

यादवारे घोषित करतो / करते की मी                               रा.         ता      जिल्हा             येथील रहिवासी असून मी खालीलप्रमाणे प्रतिज्ञेवर सांगतो/ सांगते आणि घोषित करतो / करते की,

मी पशुपालन योजने करीता अर्ज केलेला आहे .

माझ्या आज रोजी हयात अपत्यांची संख्या      इतकी आहे.

त्यापैकी दिनांक 13 सप्टेंबर 2000नंतर जन्मलेल्या माझ्या अपत्यांची संख्या       इतकी असून त्यांच्या जन्म तारखा पुढीलप्रमाणे आहेत.

1

2

दिनांक 12 सप्टेंबर 2001 नंतर माझ्या एकूण हयात मुलांच्या संख्येत भर पडून ती दोनपेक्षा जास्त झाल्यास मी मी उपरोक्त योजनेच्या लाभाकरिता अपात्र राहील राहील याची मला जाणीव आहे 

 

 

ठिकाण:-                                         अर्जदाराची सही

दिनांक  /  /2023                                 अर्जदाराचे नांव-


DOWNLOAD PDF HERE

pdf