85% अनुदानावर तार कुंपण अर्ज कुंपण | Tar kumpan scheme 2024

वैयक्तिक व सामूहिक लाभाच्या योजनांसाठी अनुसूचित जमातीच्या व्यक्तींनी अर्ज करण्याचे आवाहन

Tar kumpan scheme 2024

 

केंद्रवर्ती अर्थसंकल्पा्‌च्या आराखड्यानुसार वैयक्तिक व सामूहिक लाभाच्या योजनांसाठी अकोला, वाशिम, बुलडाणा नांदेड जिल्ह्यातील अनुसूचित जमातीच्या व्यक्तींनी अकोला तसेच किनवट येथील एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयाकडे दि. 19 जानेवारीपर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. वैयक्तिक लाभाच्या योजनांत 85 टक्के अनुदानावर काटेरी तार, खाद्य स्टॉल, पीठ गिरणी, शिलाई मशिन, ताडपत्री, वनहक्क जमीनप्राप्त शेतकऱ्यांसाठी तार जाळी, ताडपत्री आदी, तसेच आदिवासी महिला व पुरूष बचत गटांसाठी रेडीमेड होजिअरी गारमेंट आदी बाबी पुरवल्या जातात. या योजनांसाठी अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्यांकडून अर्ज मागविण्यात आले आहेत. 

केंद्रवती अर्थसंकल्प (न्यक्लिअस बजेट) योजना सन 2022-23 व 2023-24 वर्षाच्या गट अ निहाय या कार्यालयास प्राप्त निधीच्या, मंजूर प्रारूप आराखड्याच्या अधिन राहून वैयक्तिक लाभाच्या योजनांचे अर्ज 4 जानेवारी पासून सकाळी 9.45 ते 19 जानेवारी 2024 रोजी सायं. 6.15 वाजेपर्यत नांदेड जिल्ह्यातून प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प किनवट येथे मागविण्यात आले आहे. 

योजनांची यादी व योजनानिहाय अर्ज प्रकल्प कार्यालय, किनवट येथील सेवायोजन कक्षात उपलब्ध आहेत. वैयक्तीक लाभाच्या योजना या अनुसूचित जमातीच्या सर्वसाधारण लाभार्थ्यासाठी 85 टक्के अनुदानावर ताडपत्री, फवारणी स्प्रे-पंप, तारकुंपन (काटेरी तार), बोअरवेल, तुषार सिंचन, ठिंबक सिंचन, शेळी गट (3 शेळी व 1 बोकड) खरेदीसाठी अर्थसहाय्य करणे.

100 टक्के अनुदानावर अदिम (कोलाम) जमातीच्या लाभार्थ्यासाठी ताडपत्री, फवारणी, स्प्रे-पंप, तारकुंपन, बोअरवेल या योजनांसाठी लाभार्थ्यांकडून अर्ज मागविण्यात येत आहेत. यासाठी सदर लाभार्थ्याकडे अनुसूचित जमातीचा जातीचा दाखला, रहिवासी दाखला, आधार कार्ड, बँक खाते, उत्पन्न प्रमाणपत्र, शेती विषयक योजनेसाठी सातबारा दाखला व योजनेच्या अनुषंगाने इतर आवश्यक कागदपत्रे अर्जासोबत जोडावी.

लाभार्थ्यांनी अर्ज केला म्हणजे त्यांना योजनेचा लाभ मिळेल असे नसून शासनाकडून प्राप्त झालेल्या लक्षांक, निधी व आवश्यक कागदपत्रांची पुर्तता विचारात घेवून निवड समितीद्वारे लाभार्थी निवड करण्यात येईल. पात्र व ईच्छूक लाभार्थ्यांनी या योजनाचा लाभ घ्यावा असे आवाहन किनवटचे प्रकल्प अधिकारी तथा सहायक जिल्हाधिकारी कार्तिकेयन एस यांनी केले आहे.

अर्जासह अनुसूचित जमातीचा दाखला, रहिवासी दाखला, आधारकार्ड, बँक खाते, उत्पन्न प्रमाणपत्र व योजनेच्या अनुषंगाने इतर आवश्यक कागदपत्रे जोडावी. लक्ष्यांक, निधी व आवश्यक कागदपत्रांची पुर्तता विचारात घेऊन निवड केली जाईल, असे आवाहन प्रकल्प अधिकारी मोहनकुमार व्यवहारे यांनी केले आहे.