शेतकऱ्यांसाठी सर्व कृषी योजनांचे महाडीबीटी पोर्टलवर अर्ज सुरू. | Mahadbt farmer Scheme 2024

शेतकऱ्यांसाठी सर्व कृषी योजनांचे महाडीबीटी पोर्टलवर अर्ज सुरू. 

Mahadbt farmer Scheme 2024

कृषि यांत्रीकीरण उपअभियान/ राज्य पुरस्कृत कृषि यांत्रीकीकरण, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान, फलोत्पादन विकास अभियान व राष्ट्रीय कृषी विकास योजना. 

Mahadbt farmer Scheme 2024


कृषि विभागाने आता महा-डीबीटी पोर्टलवर शेतकरी योजनाMahadbt farmer Scheme 2024 ) या सदराखाली शेतकऱ्यांच्या सोयीकरिता सर्व योजनांचा लाभ एकाच अर्जाव्दारे  देण्याच्या दृष्टिने अर्ज करण्यापासून ते प्रत्यक्ष लाभ मिळेपर्यंत एकात्मिक संगणकीय प्रणाली विकसित केलेली आहे. या प्रणालीव्दारे राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान कडधान्य, भरडधान्य, पौष्टीक तृणधान्य व कापुस विकास कार्यक्रम, एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान व राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत सन 2024 या वर्षासाठी महाडीबीटी पोर्टलवर शेतकऱ्यांना त्यांच्या पसंतीच्या बाबींच्या निवडीचे स्वातंत्रय देण्यात आले असून शेतकऱ्यांनी शेती निगडीत विविध बाबींकरीता अर्ज करावयाचा आहे.

राष्ट्रीय अन्न व पोषण सुरक्षा अभियानात यांत्रिकीकरण योजनांसाठी जिल्ह्यातील अधिकाधिक शेतकरी बांधवांनी अर्ज करण्याचे आवाहन जिल्हा कृषी अधिक्षक अधिकारी शंकर किरवे यांनी केले आहे.
पाईप (HDPE PIPES/PVC PIPES)
वैयक्तिक शेतकरी वापरासाठी पाण्याच्या स्त्रोता पासून शेतापर्यंत पाणी वाहून नेण्यासाठी पाईप खरेदीवर एचडीपीई पाईप्स ५० मीटर व  पीव्हीसी पाईप्स ३५ मीटर खरेदीवर जास्तीत जास्त रु.१५ हजार किवा ५० टक्के या पैकी जे कमी असेल ते याप्रमाणे अनुदान अनुज्ञेय राहील यासाठी उपरोल्लेखित केल्याप्रमाणे महाडीबीटी प्रणालीवर या बाबीच्या लाभासाठी महाडीबीटी पोर्टलवर शेतकरी अर्ज करणे आवश्यक आहे.
पंपसंच
वैयक्तिक शेतकरी वापरासाठी विहीर /शेततळे पाण्याच्या स्त्रोतातून पाणी उपसा करण्यासाठी विहिरी व शेततळे करिता बसवलेले पंपसंचाला 10 हजार रु  किवा ५० टक्के या पैकी जे कमी असेल ते याप्रमाणे अनुदान अनुज्ञेय राहील यासाठी उपरोल्लेखित केल्याप्रमाणे महाडीबीटी प्रणालीवर या बाबीच्या लाभासाठी महाडीबीटी पोर्टलवर शेतकरी अर्ज करणे आवश्यक आहे.
मनुष्यचलित बीजप्रक्रिया ड्रम किंवा यंत्र

       वैयक्तिक शेतकरी  / शेतकरी गटा करिता बीज प्रक्रिया ड्रम किंवा यंत्र अनुदानावर उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. मनुष्यचलित बीज प्रक्रिया ड्रम किंवा यंत्र खरेदीसाठी 8 हजार रुपये प्रति युनिट किंवा किमतीच्या 50 टक्के यापैकी जे कमी असेल ते याप्रमाणे अनुदान अनुज्ञेय राहील. शेतकरी गटासाठी बीज प्रक्रिया ड्रम किंवा यंत्र या बाबीची अंमलबजावणी कृषी यांत्रिकीकरण उपअभियानाच्या मार्गदर्शक सूचनांप्रमाणे करावयाची असल्याने या बाबीच्या लाभासाठी महाडीबीटी पोर्टलवर शेतकरी गटांनी अर्ज करणे आवश्यक आहे.
                           घरगुती साठवणूक कोठी
       कडधान्य व पौष्टिक तृणधान्य पिकांसाठी साठवणूक सुविधा निर्माण झाल्यास त्याचा शेतकऱ्यांना निश्चित फायदा होईल. कडधान्य व पौष्टिक तृणधान्य अंतर्गत घरगुती साठवणूक कोठी या बाबीसाठी लाभार्थ्यांचे स्थानिक पातळीवर अर्ज मागविण्यात येत आहेत. या बाबीसाठी एका लाभार्थ्यास 5 क्विंटल मर्यादेपर्यंत साठवणूक कोठीचा लाभ देण्यात येईल. 5 क्विंटल धान्य साठवून कोठीसाठी किमतीच्या 50 टक्के किंवा 2 हजार रुपये मर्यादेत अनुदान अनुज्ञेय आहे. तरी जास्तीत-जास्त शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा. अधिक माहितीसाठी गावातील कृषी सहायक, कृषी पर्यवेक्षक व मंडळ कृषी अधिकारी यांच्याशी संपर्क साधावा, असे कृषी विभागामार्फत कळविण्यात आले आहे.

               मनुष्यचलित टोकन यंत्र / मनुष्यचलित सायकलवर चालणारे सिड ड्रील 

         गळीतधान्य पिकाच्या पेरणीत सुलभता आणण्यासाठी व बियाण्याची बचत करण्याच्या हेतूने मनुष्यचलित टोकन यंत्र  व मनुष्यचलित सायकलवर चालणारे सिड ड्रील यांचा अभियानातंर्गत समावेश करण्यात आला आहे. वैयक्तिक शेतकरी किंवा गट हे याबाबिच्या अनुदानासाठी पात्र राहतील. मनुष्यचलित टोकन यंत्र खरेदीसाठी १० हजार रुपये प्रति यंत्र व मनुष्यचलित सायकलवर चालणारे सिड ड्रील खरेदीसाठी ५ हजार रुपये प्रती यंत्र किंवा किमतीच्या 50 टक्के यापैकी जे कमी असेल ते याप्रमाणे अनुदान अनुज्ञेय राहील. याबाबीची अंमलबजावणी कृषी यांत्रिकीकरण उपभियान (SMAM) मार्गदर्शक सूचनांनुसार करावी. यासाठी उपरोल्लेखित केल्याप्रमाणे महाडीबीटी प्रणालीवर या बाबीच्या लाभासाठी महाडीबीटी पोर्टलवर शेतकरी / गटांनी अर्ज करणे आवश्यक आहे.
                           छोटे तेलघाणी सयंत्र
 
       राष्ट्रीय खाद्य तेल अभियान (गळीतधान्य) उत्पादित मालाच्या मूल्यवृद्धीसाठी छोटे तेलघाणी सयंत्र याबाबीचा अंतर्भाव करण्यात आला आहे. छोटे तेलघानी सयंत्रनासाठी कृषि यांत्रिकीकरण उपभियान (SMAM) अंतर्गत घटक क्र.३ बाबीखाली (कृषि यंत्र औजारे खरेदीसाठी अर्थसहाय्य) नमूद केल्या प्रमाणे अ.जा. / अ.ज. / अल्प, अत्यल्प व महिला शेतकऱ्यांसाठी किंमतीच्या ६० टक्के किंवा रुपये १ लाख ८० हजार यापैकी जे कमी असेल ते व इतर शेतकऱ्यांना किंमतीच्या ५० टक्के किंवा रुपये १ लाख ५० हजार यापैकी जे कमी असेल ते अनुदान अनुज्ञेय आहे. केंद्र शासनाच्या सुचनेनुसार CIPHET, लुधियाना व यासारख्या इतर केंद्रीय संस्थेने तपासणी केलेल्या Mini Oil Mill / Oil Expeller ची उत्पादक निहाय तेल घाना मोडेलला सदरील अनुदान अनुज्ञेय राहील. यासाठी उपरोल्लेखित केल्याप्रमाणे MAHADBT प्रणालीवर या बाबीच्या लाभासाठी महाडीबीटी पोर्टलवर शेतकरी / गटांनी अर्ज करणे आवश्यक आहे.ड्रॅगन फ्रुट,
मसाला पीक,
मशरूम उत्पादन प्रकल्प,
जुन्या फळबागांचे पुनरुज्जीवन ,
पहा कसा करायचा ऑनलाईन अर्ज


सामूहिक शेततळे ( shettale - farm pond ),
शेततळे अस्तरीकरण,

पहा कसा करायचा ऑनलाईन अर्ज


हरितगृह /शेडनेट हाऊस, ( shednet house, polyhouse )
प्लॅस्टिक मल्चिंग,
मधुमक्षिका वसाहत,
मधुमक्षिका संच वाटप,
ट्रॅक्टर (२० अश्वशक्तिपर्यंत) ( Tractor anudan) पावर टीलर ८ एचपीपेक्षा कमी,
पावर टिलर ८ एचपी पेक्षा जास्त,
जमीन सुधारणा /मशागत उपकरणे,
पहा कसा करायचा ऑनलाईन अर्ज


पाईप ( PVC pipe ) –रु. ३५ प्रती मीटर, 
पहा कसा करायचा ऑनलाईन अर्ज


पॅक हाऊस, प्राथमिक प्रक्रिया केंद्र,
फिरते विक्री केंद्र
कांदा चाळ ( kanda chal anudan )
पहा कसा करायचा ऑनलाईन अर्जपेरणी अर्ज ( seed drill ) - 16,000-20,000/- , 


रीज फरो प्लांटर- 60,000/-75,000/-, 
रोटाव्हेटर-40,300-50,400/-, 
बहुपिक मळणी यंत्र – 2,00000-2,50,000/-, पॉवर टिलर – 70,000-85,000/-, 
पंपसंच -10,000/-,
मका सोलणी यंत्र- 10,000-1,00000/- 
रीपर – 75,000/-, थ्रेशर – 40,000/-, 
कॉटन श्रेडर – 80,000-1,00000/-
पॉवर नॅपसॅक स्प्रेअर / ट्रॅक्टर ऑपरेटेड स्प्रेअर – 3,000-1,25,000/-  


महा-डीबीटी पोर्टलचे Mahadbt farmer scheme  https://mahadbtmahait.gov.in/  हे संकेतस्थळ आहे. या संकेतस्थळावरील शेतकरी योजना Mahadbt farmer Scheme 2022 ) हा पर्याय  निवडावा. 

शेतकरी या योजनांचे अर्ज स्वत:च्या मोबाईल, संगणक / लॅपटॉप/ टॅबलेट, सामुदायिक सेवा केंद्र (CSC) ग्रामपंचायतीतील संग्राम केंद्र इ. माध्यमातून https://mahadbtmahait.gov.in/ या संकेतस्थळावर जाऊन अर्ज करु शकतील वैयक्तिक लाभार्थी म्हणून नोंदणी करु इच्छिणाऱ्या सर्व शेतकऱ्यांना त्यांचा आधार क्रमांक सदर संकेतस्थळावर प्रमाणित करुन घ्यावा लागेल.  


ज्या वापरकर्त्याकडे आधार क्रमांक नसेल त्यांनी प्रथम आधार नोंदणी केंद्राकडे जाऊन त्यांची नोंदणी करावी व सदर नोंदणी क्रमांक महा-डीबीटी पोर्टलमध्ये ( mahadbt farmer scheme )  नमूद करुन त्यांना योजनांसाठी अर्ज करता येईल. अशा अर्जदारांना अनुदान वितरीत करण्यापुर्वी महा-डीबीटी पोर्टलमध्ये त्यांना देण्यात येणारा आधार क्रमांक नोंदणीकृत करुन प्रमाणित करुन घ्यावा लागेल त्याशिवाय त्यांना अनुदानाचे वितरण करण्यात येणार नाही.

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकरी बंधुनी आपला वैयक्तिक मोबाईल क्रमांक आपल्या आधार कार्डशी संलग्न करणे आवश्यक आहे.
 Mahadbt farmer Scheme 2022 )  पोर्टलवरील प्राप्त अर्जांची ऑनलाईल लॉटरी, पुर्व संमती देणे, मोका तपासणी तसेच निवड झालेल्या लाभार्थ्याच्या खात्यावर थेट अनुदान वितरण करणे इ. सर्व प्रक्रिया ऑनलाईन होणार आहे. 
महाडीबीटी पोर्टलवर माहिती भरण्याची कार्यवाही सुरु झाली आहे. यापूर्वीच अर्जदारानी माहिती भरली असल्यास पुन्हा भरण्याची आवश्यकता नाही. मात्र शेतकरी लाभाच्या घटकांमध्ये शेतकरी बदल करु शकतात. ज्या शेतकरी बांधवांनी महा-डीबीटी पोर्टलवर कृषीविषयक योजनाचा लाभ मिळवण्यासाठी अद्याप अर्ज केला नसेल, त्यांनी आपले अर्ज पोर्टलवर भरावेत सर्व इच्छुक शेतकऱ्यांनी महा –डीबीटी पोर्टलवर नाव नोंदणी करावी असे आवाहन कृषी विभागाच्या माध्यमातून करण्यात आले  आहे.

#mahadbtfarmerschemes