सधन कुक्कुट विकास गटाची स्थापना योजनेसाठी अर्ज सुरु | Poultry Development blocks application 2022

सधन कुक्कुट विकास गटाची स्थापना योजनेसाठी अर्ज सुरु 

Poultry Development blocks application parbhani 2022

भागीदारी तत्वावर सधन कुक्कुट विकास गटाची सन २०१८-१९ पासुन टप्याटप्याने स्थापन करण्यास शासनाने मान्यता प्रदान केलेली आहे. 

महाराष्ट्र राज्यातील ३०२ तालुक्यामध्ये प्रति तालुका एक या प्रमाणे ५० % अनुदानावर सार्वजनिक - खाजगी असुन तिसऱ्या  टप्यात सन २०२२-२३ मध्ये सर्वसाधारण महिला प्रवर्गातुन मानवत व सेलु तसेच पालम तालुक्यासाठी सर्वसाधारण महिला व पुरुष एकत्रित अर्जातुन प्रति तालुका एक याप्रमाणे गट स्थापन करण्यात येणार आहे.

 
 योजनेचे निकष, अटी - शर्ती आणि अर्जाचा विहित नमुना पशुधन विकास अधिकारी (विस्तार) , पंचायत समिती मानवत / सेलु / पालम यांचच्याकडे उपलब्ध करुन देण्यात आलेला आहे. 

योजनेअंतर्गत १८ ते ६० वर्ष वयोगटातील अर्जदाराकडे स्वतःच्या मालकीची २५०० चौफुट जागा उपलब्ध असावी तसेच त्या ठिकाणी दळण - वळणाची, पाण्याची व विद्युतीकरणाची सुविधा उपलब्ध असणे आवश्यक राहील. 

अर्जासोबत आधारकार्ड , सातबारा , ८-अ चा उतारा आणि ग्राम पंचायत नमुना नं -८ , कुक्कुट पालनाचे प्रशिक्षण प्रमाणपत्रासह इतर अनुषंगीक कागदपत्रे जोडणे आवश्यक राहील. 

सन २०२२-२३ मध्ये फक्त मानवत / सेलु / पालम तालुक्यांतील प्रत्येकी एकाच लाभधारकास या योनेचा लाभ देण्यात येणार असल्याने मानवत / सेलु / पालम तालुक्यातील इच्छुक अर्जदारांनीच या योजनेसाठी संबंधित पंचायत समितीच्या पशुसंवर्धन विभागाकडे दि. ३० जुन २०२२ पर्यंत अर्ज सादर करण्यात यावेत. 

सर्वसाधारण महिला प्रवर्गातून मानवत व सेलू तसेच पालम तालुक्यासाठी सर्वसाधारण महिला व पुरुष एकत्रित अर्जातुन प्रति तालुका एक या प्रमाणे गट स्थापन करण्यात येणार आहे. असे आवाहन जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त, परभणी यांनी प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे केले आहे.