शेतकऱ्यांना ५०% अनुदानावर सोयाबीन टोकण यंत्र | seed drill subsidy

शेतकऱ्यांना ५०% अनुदानावर सोयाबीन टोकण यंत्र

seed drill subsidy


शेतकऱ्यांनी 20 ऑक्टोबर पर्यंत पंचायत समिती कार्यालयाकडे सादर करावेत


लातूर जिल्यातील सर्व शेतकरी बांधवाना कळविण्यात येते की, जिल्हा परिषद लातूर सेस फंडातून सोयाबीन टोकण यंत्र 50 टक्के अनुदानावर डी.बी.टी तत्वावर देण्यात येणार आहे. 

सदर योजनेमध्ये अनु. जाती, अनु. जमाती व महिला यांना प्राधान्य राहील. 

तरी इच्छुक शेतक-यांनी स्वतःचा 7/12, 8-अ, आधार कार्ड, बँक पासबुकाच्या पहिल्या पानाचे झेरॉक्स, लाभार्थी अनु. जाती, अनु. जमातीचे असल्यास जातीचे प्रमाण पत्र अपंग लाभार्थीसाठी अपंगत्वाच्या दाखल्याच्या झेरॉक्स प्रतिसह आपल्या पंचायत समिती कडे अर्ज करावेत. 

लाभार्थ्याची निवड केल्यानंतर शेतक-यांनी एक महिन्याच्या आत खुल्या बाजारातून अधिकृत विक्रेत्याकडुन आपल्या पंसतीच्या औजाराची खरेदी करावी लागेल.


सदर खरेदी करावयाचे औजारे अधिकृत सक्षम तपासणी संस्थानी परिक्षण करुन ते बी.आय.एस. अथवा अन्य संस्थानी निश्चित केलेल्या प्रमाणकानुसार / तांत्रीक निकषानुसर असावे लागेल. 

सदर औजारासाठी जास्तीचे अर्ज प्राप्त झाल्यास लक्षांकानुसार सोडत पध्दतीने लाभार्थ्याची निवड संबंधीत पंचायत समिती स्तरावर करण्यात येईल. मंजुर औजाराचे अनुदान संबंधीत शेतक-याच्या आधार लींक असलेल्या बँक खात्यावर डी.बी.टी प्रणालीव्दारे अदा करण्यात येईल.


तरी इच्छुक शेतक-यानी 20 आक्टोबर 2022 पर्यंत आपल्या पंचायत समिती कार्यालयाकडे परिपुर्ण कागदपत्रासह अर्ज करावेत असे अवाहन कृषि विकास अधिकारी व मा. अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, लातूर यांनी केले आहे.