फळबाग, बांबु लागवड व वृक्ष लागवडकरिता अर्ज करण्याची शेवटची संधी | Pocra yojana 2022

फळबाग, बांबु लागवड व वृक्ष लागवडकरिता अर्ज करण्याची शेवटची संधी

Pocra yojana 2022


Pocra yojana 2022सन २०२२ करिता नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पांतर्गत फळबाग लागवड, बांबु लागवड व वृक्ष लागवड या घटकांकरिता अर्ज करण्यासाठी शेवटची संधी. 

कृषि विभाग महाराष्ट्र शासन व जागतिक बँक सहाय्यित नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पांतर्गत जिल्ह्यातील हवामान बदलामुळे उदभवलेल्या परिस्थितीशी जुळवून घेण्यास शेतक-यांना सक्षम करणे, शेतक-यांना शेती पुरक व्यवसाय करण्यास सहाय्य करणे या उद्देशाने १५ जिल्ह्यातील  ५१४२ गावांमध्ये सन 2018-19 पासून नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी ( POCRA ) प्रकल्पाची अंमलबजावणी सुरु आहे.

या प्रकल्पांतर्गत फळबाग लागवड, बांबू लागवड, वृक्ष लागवड या घटकाची सन 2022-23 मधील लागवडीसाठी अर्ज करण्याची मुदत सप्टेंबर 2022 अखेरपर्यंत राहील. तदनंतर प्रकल्पांतर्गत या घटकाखाली अर्ज स्विकारण्यात येणार नाहीत. 

सप्टेंबर 2022 अखेरपर्यंत एकूण प्राप्त अर्जावर निकषानुसार पुर्वसंमती मिळाल्यानंतर पात्र अर्जदारांनी प्रत्यक्ष लागवड नोव्हेंबर 2022 अखेरपर्यंत पुर्ण करणे आवश्यक आहे व सदर विषयी संबंधीत शेतक-याने हमीपत्र लिहुन देणे गरजेचे आहे.

प्रकल्पांतर्गत फळबाग लागवड, बांबू लागवड व वृक्ष लागवड या घटकांचा लाभ घेण्याकरिता प्रकल्प गावातील इच्छूक असलेले शेतकरी बांधवांनी प्रकल्पाने उपलब्ध करुन दिलेल्या संकेतस्थळावर http://dbt.mahapocra.gov.in  नोंदणी करावी.

नोंदणी करताना आवश्यक कागदपत्रांमध्ये संबंधीत शेतक-यांचे आधारकार्ड, सातबारा उतारा, व आठ-अ, मोबाईल क्र. अर्जदार अनुसुचित जाती किंवा जमाती प्रवर्गातील असल्यास सक्षम अधिका-याचे प्रमाणपत्र, अर्जदार दिव्यांग असल्यास त्याचे प्रमाणपत्र सादर करावे.


 एकदा नोंदणी केल्यानंतर प्रकल्पातील समाविष्ठ फळबाग लागवड, बांबू लागवड व वृक्ष लागवड बाबीकरीता स्वतंत्र अर्ज करावा. अधिक माहीतीसाठी प्रकल्प गावातील संबंधीत कृषि सहाय्यक किंवा समुह सहाय्यक यांच्याशी संपर्क साधावा, असे आवाहन कृषी विभागाच्या वतीने करण्यात आले आहे.