अतिवृष्टी भरपाई साठी निधी वितरीत | ativrushti nuksan bharpai 2021

अतिवृष्टी भरपाई साठी निधी वितरीत 

ativrushti nuksan bharpai 2021

ativrushti nuksan bharpai 2021अतिवृष्टी, चक्रीवादळ, पुर परिस्थिती वेळी प्रत्यक्ष  पातळीवर बाधित लोकांना मदत पुरवण्यासह  आपत्ती व्यवस्थापनाची प्राथमिक जबाबदारी ही संबंधित राज्य सरकारांची असते.

 राज्य सरकार चक्रीवादळ आणि पूर सारख्या  नैसर्गिक आपत्तींच्या पार्श्वभूमीवर, केंद्र  सरकारच्या मंजूर बाबी आणि नियमांनुसार, राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी (SDRF) मधून मदत पुरवण्यासंबंधित  उपाययोजना करतात. 

मात्र ‘गंभीर स्वरूपाच्या’ आपत्तीच्या वेळी  निर्धारित प्रक्रियेनुसार, राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधी (NDRF) मधून  अतिरिक्त आर्थिक सहाय्य प्रदान केले जाते, ज्याचे  मूल्यांकन आंतर-मंत्रालयीन  केंद्रीय पथकाच्या  (IMCT) भेटीच्या आधारे केले जाते.
2021-22 या आर्थिक वर्षात (31.03.2022 पर्यंत) संबंधित राज्याच्या एसडीआरएफच्या प्रारंभिक  शिल्लक रकमेच्या 50 टक्के समायोजनानंतर 1 एप्रिल, 2021 रोजी पूर आणि चक्रीवादळांसाठी एनडीआरएफ  कडून जारी निधीचे राज्यनिहाय  तपशील खालीलप्रमाणे  आहे:-

Assistance released from NDRF


1. Andhra Pradesh  Floods  351.43

2. Bihar  Floods 1,038.96

3.Gujarat Cyclone ‘Tauktae’ 1,000.00* 

4.Jharkhand Cyclone ‘Yaas’ 200.00*

5.Karnataka Floods 1,623.30

6.Madhya Pradesh Floods 600.50

7.Maharashtra Floods 1,056.39

8.Odisha Cyclone ‘Yaas’ 500.00*

9.Sikkim Floods/Landslides 55.23

10.Tamil Nadu Floods 566.36

11.West Bengal Cyclone ‘Yaas’ 300.00*

Floods 50.13