नवीन स्वस्त धान्य दुकान परवाना अर्ज सुरू ! Fair price shop license application

Manifesto Approval of fair price shops 

नवीन स्वस्त धान्य दुकान परवाना अर्ज सुरू

पंचायत, स्वयंसहाय्यता गट, सहकारी संस्था, यांसारख्या सार्वजनिक संस्थांना किंवा सार्वजनिक न्यासांना रास्त भाव दुकाने मंजुर करणे बाबत प्रेस नोट व अर्जाचा नमुना
  1. गटाच्या नोंदणी चे प्रमाणपत्र  ग्राम पंचायत असल्यास ठरावाची प्रत
  2. गटातील सव सद यांची नावे नमूद असले या सDम #ा7धकार यांची  वा3. गटातील प्रमुख व इतर सव सद यां: या आधारकाडची प्रत

4. व्यावसाया: या जागेचा (ामपंचायत 8अ/ पी.आर. काडचा पुरावा. 

5. गट सुd झा यापासून अजाचया <दनांकापयiतची बँके : या पासबुकची #त. 

6. गटातील सद यांना अंतगत कजU यहाराबाबत कागदप?ाची #त. 

7. सनद लेखापाल यांचे लेखापvरDणाबाबत मागील 3 वषाचे तe ते. 

8. सोबत: या नमु यातील 100 d. : या बॉडपेपरवरल गु हा दाखल नस याबाबत शपथप? 

9. 75 रु. चे चालानाची प्रत

10.U यवसाया: या जागेबाबत भाडेपावती व संमतीप? (भाwयाने अस यास) 

11 ग्रामपंचायत अर्जदार असल्यास ग्राम पंचायत ठरावाची चालू वर्षातील प्रत

Dhule Jilha Jahirat

DHULE नवीन रास्त भाव दुकानांचा जाहीरनामा प्रसिद्धी.


परभणी जाहिरात

Advertisement & Application Form Regarding sanctioning fair price shops to public trusts like Panchayats, SHGs, Co-operative Societies


नंदुरबार जाहिरात 

nandurbar District Supply Department – Advertisement regarding fair price shop advertisement


District Supply Department – Advertisement regarding fair price shop advertisement

nandurbar advertisement


अहमदनगर जाहिरात 

अहमदनगर जिल्ह्यातील स्वस्त धान्य दुकान मंजुरीबाबत जाहीरनामा

Manifesto Approval of fair price shops (only Rural) in Nashik District

नाशिक जिल्ह्यातील भाव दुकान प्रधिकारपत्रासाठी जाहिरनामा (फक्त ग्रामीण क्षेत्र )